Khoan khảo sát địa chất

LÝ DO PHẢI KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT?

Khảo sát địa chất là bước đầu tiên để phục vụ thiết kế và xin phép xây dựng cung cấp số liệu về địa tầng cấu trúc địa tầng, tính chất cơ lý của đất đá, nước dưới đất làm cơ sở cho việc lập luận chứng và kiến nghị các phương án móng thích hợp.

Quy trình khoan khảo sát địa chất gồm các bước chính:

1- Tiếp nhận nhiệm vụ, lập phương án kỹ thuật khoan, lập hợp đồng và lập kế hoạch triển khai công tác khoan;

2- Tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi khoan;

3- Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan;

4- Làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy;

5- Tiến hành công tác khoan thăm dò, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu, làm các thí nghiệm trong lỗ khoan và các quan trắc cần thiết trong lỗ khoan.

6- Chuyển giao các loại mẫu đến nơi quy định;

7- Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường, di chuyển sang lỗ khoan mới;

8- Lập hồ sơ,hoàn chỉnh tài liệu khoan thăm dò của công trình;

9- Tổ chức nghiệm thu công tác khoan khảo sát địa chất;

10- Giao hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất, nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

Nghiệm thu công tác được thực hiện giữa nhà thầu khảo sát và chủ đầu tư, trong đó có sự chứng kiến của giám sát.

Nghiệm thu công tác khoan khảo sát địa hình nhằm mục đích tổng hợp lại khối lượng thực hiện thực tế so với phương án đã lập, sự khác biệt về khối lượng khảo sát (nếu có) sẽ được trình bày cụ thể, lý do có sự thay đổi đó.